CSR

Incana jako solidní značka a společnost usilující o vedoucí postavení ve své kategorii na evropském trhu vědomě respektuje zásady společenské odpovědnosti podniků. Jsme hrdí na to, že jsme se stali členem komunity, pro kterou je sociální povědomí pro podnikání tak důležité. Tyto principy jsou přirozenou, přirozenou politikou společnosti od okamžiku jejího vzniku, a nikoli pouze modelem přijatým zvenčí, ke kterému se snažíme skočit. Proto jsou ve společnosti Incana od okamžiku vytvoření všech provozních a rozvojových strategií společnosti, přes proces jejich implementace, až po jejich konsolidaci a standardizaci, absolutně prioritní a nesporné všechny zásady týkající se dodržování práv zaměstnanců, zdravé soutěže a péče o přírodní prostředí. Společenská odpovědnost podniků je jednou z klíčových hodnot značky Incana.

Takto se to projevuje v jednotlivých sektorech naší obecně chápané činnosti a co to pro nás znamená v praxi:

Kádr

Jasná pravidla, slušné podmínky, zdraví a bezpečnost a příležitosti k rozvoji

Ke všem našim zaměstnancům a kandidátům na titul zaměstnanců Incana přistupujeme s respektem, protože samotný signál, že je někdo ochoten pracovat v naší struktuře, považujeme za vyznamenání a šanci ukázat tu nejlepší stránku jako zaměstnavatel. Již ve fázi náboru jasně a přesně definujeme jak požadavky, tak pracovní podmínky pro danou pozici, protože respektujeme čas každého, i potenciálního zaměstnance. O výsledcích náboru vždy informujeme, bez ohledu na výsledek. Zaměstnáváme ty nejlepší a vytváříme jim takové pracovní podmínky. Personál vybíráme velmi pečlivě a přísně, jen tak, aby se ukázalo, že výběr je dobrý, a aby zaměstnance navázal na společnost. Chceme s kolegy vytvořit plodnou a dlouhodobou, trvalou spolupráci a kvazi-rodinnou atmosféru, protože pouze takové vztahy jsou považovány za uspokojivé a dávají pocit bezpečí a hmatatelné výhody pro obě strany. Poskytujeme každému slušnou a stálou odměnu. Dokazujeme, že motivovaný zaměstnanec je oddaný a efektivní zaměstnanec. Ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnavatelem dodržujeme 3 zásady: takt, respekt a čestnost. Zároveň se snažíme, aby byly co nejpřátelštější. Ke všem našim zaměstnancům přistupujeme stejně, bez ohledu na to, kde se ve své kariéře nacházejí a na jaké pozici v současné době pracují, a nepoužíváme dvojí standardy. Naše motto zní: „Požadujeme, respektujeme, oceňujeme“. Snažíme se respektovat čas a soukromí všech našich zaměstnanců a starat se o jejich rozvoj a zdraví tím, že nabízíme nejen spolehlivé pojištění, ale co nejvíce školení pro zvýšení kvalifikace. Striktně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, protože zdraví a život zaměstnanců je naší nejvyšší hodnotou. Implementujeme pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví pro každého z nás, abychom ukázali jejich důležitost, a společně se staráme o jejich naplnění a kultivaci. Podporu bezpečného chování při práci považujeme za prioritu. Poskytujeme zaměstnancům čistá, bezpečná a pohodlná pracoviště.

Produkt

Kvalita, bezpečnost zákazníků, spokojenost zákazníků

Jako výrobce a distributor různých druhů vnějších a vnitřních dlaždic se zaměřujeme hlavně na kvalitu surovin, ze kterých jsou naše výrobky vyráběny. Kontrolujeme nejen kvalitu a trvanlivost konečného produktu, ale také uplatňujeme přísné bezpečnostní normy v každé fázi jeho výroby. Je nutná zvýšená kontrola, aby se zákazník ujistil, že výrobek nevydává žádné škodlivé látky a je bezpečný pro zdraví jeho i jeho rodiny a že

dát mu dlouhodobou nebo – konkrétně – doživotní záruku. Zboží, které nabízíme, vždy podléhá všem testům požadovaným Evropskou unií a před uvedením nového produktu na trh také otestujeme trasu jeho přepravy, tj. Logistické podmínky. Samozřejmě také respektujeme právo zákazníka na vrácení, výměnu nebo stížnost na produkt, i když naším cílem je tyto situace příležitostně vytvářet a představovat marginální procento všech transakcí. Z tohoto důvodu přikládáme velký význam komplexním popisům našich produktů, dostupnosti informací o nich ve firemních katalozích a reklamách. To vše pro maximalizaci spokojenosti zákazníků s nákupem

Partners

Being part of a local community

As a recognisable brand, we strive to be part of the local community from which our customers and employees come, both as an observer and a participant. We are constantly interested in the life and problems of the local community in order to better match our product to its expectations and keep up with the fashion and trends dictated by its members. In justified cases, we are happy to put our name behind local social and cultural initiatives, including sponsoring activities. We are also involved in credible and verified charity events. We do not avoid contact with local media, always providing journalists and PR specialists with the necessary information or providing sources of information.

Community

Být součástí místní komunity

Jako rozpoznatelná značka se snažíme být součástí místní komunity, ze které pocházejí naši klienti a zaměstnanci, jako její pozorovatel i účastník. Neustále se zajímáme o život a problémy místní komunity, abychom lépe přizpůsobili náš produkt jeho očekáváním a drželi krok s módou a trendy diktovanými jeho členy. V odůvodněných případech rádi pojmenujeme místní sociální a kulturní iniciativy svým jménem, ​​včetně sponzorských aktivit. Jsme také zapojeni do spolehlivých a osvědčených charitativních kampaní. Nevyhýbáme se kontaktu s místními médii, vždy poskytujeme novinářům a profesionálům v oblasti PR potřebné informace nebo sdílíme zdroje, ve kterých je lze najít.

Přírodní prostředí

Emise plynu, odpadní vody, odpad

Jsme hrdí na to, že pracujeme na nejvyšších etických standardech, pokud jde o respektování naší planety a zajištění budoucnosti pro nejmladší generaci. Politika předvídavosti je blízká našim proekologickým hodnotám a snažíme se tak činit na všech místech, kde se naše dlaždice vyrábějí. Našim zaměstnancům také implementujeme proekologické chování a organizujeme přednášky o škodlivosti určitých spotřebitelských chování. Věnujeme zvláštní pozornost problémům, jako je odstraňování odpadních vod, nakládání s odpady a emise plynů, v souladu s doporučeními WHO a pokyny Evropské unie. Péče o přírodní prostředí je jedním z bodů poslání naší společnosti, protože identifikujeme minimalizaci škodlivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí se zajištěním slušných podmínek pro budoucí generace.

Výrobní procesy

Vodní a energetické zdroje, doprava, žádný odpad

Neustále vzděláváme své zaměstnance v oblasti ekologie, aby nebyli bezdůvodní a pilně dodržovali všechny principy, které prosazujeme, a byli svědky hodnot, kterým věříme. Poskytujeme jim jasné pokyny, jak by měl vypadat nejefektivnější, ale nejúčinnější výrobní proces. Dbáme tedy na to, aby všechny materiály použité při výrobě byly využívány na maximum a aby odpad tvořil jen malou část. Každého upozorňujeme na nejúčinnější využití energie a vody. Naše sklady a výrobní haly jsou napájeny a osvětleny pouze energeticky úspornými produkty. V našich továrnách také propagujeme pití vody z vodovodu na místech, kde to místní úřady PwiK považují za vhodné k pití. Staráme se také o zajištění co nejefektivnějšího logistického procesu. Veškerá logistika výroby a skladu probíhá v jednom zařízení a objednávky jsou dodávány specializovanými spedičními společnostmi, aby byla zajištěna co nejkratší doba přepravy a dodání. Vše ve jménu spokojenosti zákazníků.